მაგისტრატურაში მიღებასთან დაკავშირებით

25 აგვისტო,2019

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2019-2020 სასწავლო წელს
მაგისტრატურაში მიღებასთან დაკავშირებით რექტორის ბრძანებით განისაზღვრა:

 მაგისტრანტობის კანდიდატთა მიღება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ა) საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ბ) ქართული სალიტერატურო ენის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
გ) ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
დ) ანგლისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ე) საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ვ) ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ზ) განათლების სფეროს ხელმძღვანელობისა და მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
თ) ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ი) ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
კ) საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ლ) ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
მ) სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
ნ) სასტუმრო მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;

 მაგისტრატურაში მიღების ვადები:

  • მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია – 27 აგვისტო - 25 სექტემბერი; 
  • გამოცდა ინგლისურ ენაში – 26 სექტემბერი; 
  • გამოცდა სპეციალობაში – 27 სექტემბერი.

 მისაღები საგამოცდო საგნები, მისაღები გამოცდების ჩატარების დრო და ადგილი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით;

 მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ წარსადგენი საბუთების ნუსხა:

ა) განცხადება რექტორის სახელზე;
ბ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის ასლი (დედნის წარმოდგენით) ან ცნობა აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე;
გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლი;
დ) ორი ფოტოსურათი (3X4) და ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
ე) ვაჟებისათვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან სამხედრო ბილეთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ასლი;
ვ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ ტელ.: 5(77) 251221

კალენდარი

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

შეხვედრა ფერეიდანიდან, ისტორიულ სამშობლოში, ფეხით დაბრუნებულ ქართველებთან

17 სექტემბერს გორის უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა ფერეიდანიდან, ისტორიულ სამშობლოში, ფეხით დაბრუნებულ ქართველებთან.

17 სექტემბერი, 2019 სრულად ნახვა

2019-2020 სასწავლო წლის დაწყება

შეხვედრა გახსნა გორის უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა გიორგი სოსიაშვილმა, რომელმაც სტუდენტებს, განსაკუთრებით კი პირველკურსელებს ახალი სასწავლო წლის დაწყება...

16 სექტემბერი, 2019 სრულად ნახვა