შეხვედრა

02 მარტი,2018

2018 წლის 27 თებერვალს  შედგა ავტორიზაციის სტანდარტების მიმართ თვითშეფასებისა და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან მათი შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ასევე სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჯგუფის თავმჯდომარის, სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი სოსიაშვილის ხელმძღვანელობით. 

მიმაგრებული სურათები