ცვლილება მობილობასა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით

13 ნოემბერი,2020

ბრძანება #1-105, "სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის/შიდა მობილობისა და სტუდენტის სტატუსის აღდგენის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2020 წლის 20 ივლისის N1-52 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე