კონფერენიები 2019

 

01 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, სტუდენტთა მეორე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამართლის აქტუალური საკითხები“

22 თებერვალი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

03 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შიდა ქართლის სკოლების მოსწავლეთა სასწავლო-შემეცნებითი კონფერენცია - „უნივერსიტეტი სკოლებისთვის“

23 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრა, სტუდენტთა მეექვსე საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“

24 მაისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკისა და მეთოდიკის კათედრა, სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინოვაციური სწავლება სკოლაში და თანამედროვე გამოწვევები“

07 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პრაქტიკული სამართლის კლინიკისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრა, სამეცნიერო კონფერენცია „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აქტუალური საკითხები“

11 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

12 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

14 ივნისი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია