აკადემიური საბჭო

 ადგენილებები  

 აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრები

 გიორგი სოსიაშვილი - რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

  1. მარიამ კობერიძე -  პროფესორი

  2. ოთარ ჯანელიძე -   პროფესორი
 
განათლების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  1. ნელი გოგინაშვილი -  პროფესორი

  2. თინათინ იოსებიძე - ასოცირებული პროფესორი

 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი:

 1. თამარ მაკასარაშვილი- პროფესორი

  2. თეა ხორგუაშვილი - პროფესორი