სილაბუსები

 

ბიზნესის კვლევის მეთოდები

განათლების მართვა

განათლების პოლიტიკა

განათლების სფეროს სამართლებრივი რეგულირება

განათლების ფსიქოლოგია

განათლების ხარისხის მენეჯმენტი

ინკლუზიური განათლება

კვლევის მეთოდები განათლებაში

კორპორაციული მენეჯმენტი

ლიდერობა

მენეჯერული ეკონომიკა

მმართველობითი აღრიცხვა და კონტროლი

რისკ-მენეჯმენტი

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი

საქმიანი კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)

სტრატეგიული მენეჯმენტი