სილაბუსები

 

მედია და თანამედროვე ინფორმაციული, პოლიტიკური და PR -ტექნოლოგიები

ჟურნალისტიკის თეორიები და კონცეფციები

აკადემიური წერა მაგისტრებისათვის

ინგლისური ენა მაგისტრებისათვის 1

ინგლისური ენა მაგისტრებისათვის 2

ქართული  მედიის კრიტიკული ანალიზი

მაუწყებლობის პროგრამირება

საქართველოს საზოგადოებრივი და დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლობის განვითარების ეტაპები

ტელე-რადიოკომუნიკაციის თეორია და პრაქტიკა

ტელევიზიის დრამატურგია და რეჟისურა

საერთაშორისო ტელევიზია გლობალიზაციის ეპოქაში

თანამედროვე სარედაქციო სტატია და საავტორო სვეტები

საგამომცემლო საქმე

სატელევიზიო გადაცემის მომზადება

ინტერაქტიური ტელე – რადიომაუწყებლობა

სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა

ქართული პუბლიცისტიკის განვითარების ეტაპები

ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

თანამედროვე პრობლემური ტელეპუბლიცისტიკა

მედია და ადამიანის უფლებები

სამაგისტრო ნაშრომი