სილაბუსები

 

საერთაშორისო კერძო სამართალი და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

საერთაშორისო ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

მტკიცების პროცესი სამოქალაქო სამართალში

იურიდიული კლინიკა

აკადემიური წერა იურისტებისთვის

სამაგისტრო კვლევის პროექტი

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა

სამართლის ფილოსოფია

საქმიანი კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)

შედარებითი კერძო სამართალი

შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი

შედარებითი საკორპორაციო სამართალი

სამოქალაქო  საპროცესო სამართლი და  სასამარლო პრაქტიკა

საბანკო სამართალი

სადაზღვევო სამართალი

მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი