აკადემიური პერსონალის კვლევები 2017 წლის მონაცემებით

 

 #   გვარი, სახელი მოხსენების/პუბლიკაციის სახელწოდება ჟურნალის/სამეცნიერო კონფერენციის სახელწოდება თარიღი
1 ეკატერინე გიგაშვილი

1.РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ В ГРУЗИИ НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИ

Proceedings of   the International Scientific Conference 

"Topical Issues  of Science and Education" 

July 17, 2017, Warsaw, Poland
   2.„განათლების  ხელმისაწვდომობის    და   სასწავლო პროცესში თანამონაწილეობის პრობლემის კვლევა  უმაღლესი განათლების საფეხურზე“ გორის უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო კონფერენცია 2017 წელი, ნოემბერი
    3.Providing supportive environment to students with special educational needs in high education institutions“ DARE – International ScienctificConference Inclusive Education: Research, Learning, Teaching and Student Support Sokhumi State University – 20-21 November, 2017. Tbilisi 2017  წელი, 20-21 ნოემბერი
2 მიდოდაშვილი ლევანი 1.ყალიბრული ველების გრავიტაციული ლოკალიზაცია მდგარი ტალღების 6-განზომილებიან მემბრანულ სამყაროში სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“ 17-18 ნოემბერი, 2017
    2. ფუნქციის მაქსიმუმის დადგენა გენეტიკური ალგორითმის გამოყენებით სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებელთა ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი 28 სექტემბერი, 2017 წელი
3   ელიაური ლაურა  1.ჰიპოთეზათა შემოწმების ძალდებული კრიტერიუმის შესახებ

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“

 
17-18 ნოემბერი, 2017 წელი 
     2.The Consistent Estimators for Stationary Gaussian Statistical Structures in Hilbert Space of Measures

Journal of Mathematics (IOSR-JM)
http://www.iosrjournals.org/iosr-jm/papers/Vol13-issue3/Version-3/I1303034853.pdf

 

მაისი,
2017

4  ნელი ჭამპურიძე  1.სარწმუნოებისა და მეცნიერების   ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ქართველ სამოციანელთა  მეცნიერულ-პოპულარულ ნააზრევში მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო   17-18 ნოემბერი, 2017, გორი
     2.ეკოლოგიური წიგნიერების განვითარების საკითხები საგანმანათლებლო პროგრამებსა და პროფესიულ სტანდარტებში სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი   2017 წლის 05 ოქტომბერს
     3.დევნილთა სევდა-“ მესაფლავენი”

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ქართულ-თურქული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

15-16 დეკემბერი, 2017 წელი 
 5  ტოლიაშვილი ბექა  არაცნობიერის არსი კარლ იუნგის თეორიის მიხედვით გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.-„უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია:გამოწვევები და პერსპექტივები“   17-18 ნოემბერი, 2017, გორი
6   თინათინ იოსებიძე  1.ფერმენტები, როგორც მნიშვნელოვანი ბიოპოლიმერები და საბუნებისმეტყველო დისციპლინებში მისი სწავლების ზოგიერთი ასპექტი 

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია:
გამოწვევები და პერსპექტივები“

17-18 ნოემბერი, 2017, გორი 
     2.Гидрохимические исследования притоков транзиторной реки Куры V Международный научный конгресс «Глобалистика-2017» 

2017 - 25–30
сентября
МГУ им. М.В.Ломоносова

     3.Wind Energy Plants V I Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции развития науки и производства".

18 августа 2017 г. г. Кемерово 

7  ქირია ჯემალი  1.Глубинная геология и нефтегазоносность Рионско-Куринской депресии и Черноморского сектора Грузии по геофизическим данным

მონოგრაფია, თსუ

2017 
     2.კავკასიის რეგიონის სამგანზომილებიანი გეოთერმული, თერმოდრეკადი და ლითოსფეროს ტომოგრაფიული მოდელი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, მეცნიერებისა და ინოვაციების  საერთაშორისო ფესტივალი   26. 09. 2017
8   მიჩიტაშვილი მანანა  1.XVII  საუკუნის მეორე ნახევრის მეფის სადროშოს დავთარი,  როგორც საისტორიო წყარო

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის სასწავლო -სამეცნიერო ცენტრი
დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

24 თებერვალი, 2017 წელი 
     2. კარიკატურის, როგორც საგანმანათლებლო რესურსის როლი კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაში სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი  5 ოქტომბერი, 2017 წელი 
     3.საციციანოს სოფლების ისტორიიდან (ქვემო ქართლი) მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“  17-18 ნოემბერი, 2017წელი 
9   მირაზანაშვილი ნოდარ  საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება გაკვეთილებზე - მოსწავლეთა    მოტივაციის ამაღლების ეფექტური საშუალებას  სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“

17-18 ნოემბერი, 2017 

 10  ზანგალაძე მზია  1."ი" პრეფიქსის ფუნქციის გამიჯვნა ზმნაში  პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი"  აპრილი, 2017 
     2.Importance of Presentation Techniques for Second Language Learning პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი"  აპრილი, 2017 
 11  ქურდაძე პაატა  1.პიროვნების და სოციუმის ურთიერთობის პრობლემა „ვეფხისტყაოსანში“ სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“ 

17 – 18 ნოემბერი 2017 წ.

 
     2.სასკოლო ფიზიკური ექსპერიმენტის ორგანიზება კომპიუტერის გამოყენებით გორის სახ. სასწ. უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სემინარი   5. ოქტომბერი 2017წ.
     3.აღზრდის მიზნები და ამოცანები იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიური თვალსაზრისით გორის სახ. სას. უნივერსიტეტის პედაგოგიკისს და მეთოდიკის კათედრის პროფესორ მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებელთა ერთობლივი სემინარი 

26. ოქტომბერი 2017 წ.

     4.შინაგანი კონტროლის როლი პიროვნების ფორმირებაში შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით გორის სახ. სასწ. უნივერსიტეტი მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია  14 ივნისი 2017წ. 
 12  მიდოდაშვილი ბიძინა  1.ფუნქციის მაქსიმუმის დადგენა გენეტიკური ალგორითმის გამოყენებით მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2017, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

5 ოქტომბერი, 2017

     2.One nonlocal problem in time for a semilinear multidimensional wave equation Lithuanian Mathematical Journal, July 2017, Volume 57, Issue 3,  pp 331–350  July 2017 
 13  ხეთაგური თამუნა  “Importance of Presentation Techniques for Second Language Learning” პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“  აპრილი, 2017 
14 ალექსიძე ლელა 1.ჰიპოთეზათა შემოწმების ძალდებული კრიტერიუმის შესახებ

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“

17-18 ნოემბერი, 2017 წელი
    2.The Consistent Estimators for Stationary Gaussian Statistical Structures in Hilbert Space of Measures

Journal of Mathematics (IOSR-JM)
http://www.iosrjournals.org/iosr-jm/papers/Vol13-issue3/Version-3/I1303034853.pdf

მაისი,
2017

15 იაშვილი ალექსანდრე  1.სპორტი, ასაკი და ჯანმრთელობის განმტკიცება სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

08 ივნისი 2017 წელი

 
     2.სპორტულ სექციაში გაერთიანებულ მომეცადინეთა ორგანიზმის ფუნქციური გამოკვლევა  სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი 05 ოქტომბერი 2017 წელი 
     3.დოპინგი და სპორტსმენის ორგანიზმი სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი   5 ოქტომბერი 2017 წ.
     4.სპორტსმენის ემოციური მდგრადობის ფორმირება სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“  17-18 ნოემბერი, 2017 წ 
 16  გოგინაშვილი ნელი  1.ბიოელემენტების ფიზიოლოგიური როლი  მათი შემცველობა Poaceae (Gramineae) ოჯახის მცენარეებში შიდა ქართლის პირობებში სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“  17-18 ნოემბერი, 2017 წ. 
    2.Растительность и растительные феномены ландшафтов Самцхе-Джавахетии и некоторые проблемы их охраны в Грузии კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის ნაციონალური უნივერსიტეტი N3, 2017 წ.
    3.პროვიტამინ A - კაროტინის აკუმულაცია Rosaceae ოჯახის სამკურნალო მცენარეებში შიდა ქართლის ბიოცენოზებში სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 08 ივნისი, 2017 წ.
    4.პოლისაქარიდები და მათი შემცველობა ზოგიერთ მცენარეში  სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი 05 ოქტომბერი, 2017 წელი
17 ბაქრაძე ციური

1. მოტივაციის გზით მოსწავლეთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“ 17-18 ნოემბერი, 2017 წ. 
     2.ბედნიერება, როგორც ეთიკის ერთ-ერთი მცნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ოსთა და ქართველთა ურთიერთობა“ 

13 ოქტომბერი, 2017 წ. 

18   მძინარაშვილი გიორგი  1.მოქნილობის განვითარების სპეციფიკური თავისებურებები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სპორტის გაკვეთილზე სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია  8 ივნისი 2017 წ. 
     2.დოპინგი და სპორტსმენის ორგანიზმი სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი  5 ოქტომბერი 2017 წ. 
     3.მრავალწლიანი წრთვნის სტრუქტურა. საბაზო მომზადების ეტაპი. სპეციალური მომზადების ეტაპი სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და შიდა ქართლის სკოლების მასწავლებლების ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი  5 ოქტომბერი 2017 წ. 
     4. მინი ჭიდაობის შედეგად მიღებული დადებითი მაჩვენებელი სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“   17-18 ნოემბერი, 2017 წ. 
    5.ფიზიკური აღზრდის როლი და მნიშვნელობა პიროვნების ყოველმხრივ ჰარმონიულ განვითარებაში სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები“ 17-18 ნოემბერი, 2017 წ. 

 

სამეცნიერო გრანტები:

 #  სახელი, გვარი

ეროვნულ/საერთაშორისო  სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

მოქმედების ვადა

 

პროექტის დასახელება

როლი პროექტში  დონორი
1  ნელი ჭამპურიძე 1. გაეროს ბავშვთა ფონდი, ესტონეთის მთავრობა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო   2017 წელი  უმაღლესი განათლების სისტემაში მასწავლებელთა მოსამზადებელი პროგრამების განვითარება მონაწილე  ესტონეთის მთავრობა, გაეროს ბავშვთა ფონდი 
    2. გაროს ბავშვთა ფონდი, "პორტიჯის" ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა  2017-2018წ. „ადრეული და სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების წარმართვა საქართველოში“   მონაწილე  გაეროს ბავშვთა ფონდი  
2   ქირია ჯემალი  სსიპ– შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებით კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 29.11.2016-29.11.2018 

მეწყრების მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების
ეკონომიური ტელემეტრული სისტემის შექმნა 

დამხმარე მკვლევარი სსიპ–შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  
 3  გიორგი მძინარაშვილი  ეროვნული პროექტი   2017 წლის ნოემბერი-დეკემბერი თავისუფალი გაკვეთილი   სპორტის მასწავლებელი განათლების სამინისტრო 

ღონისძიებები იხილეთ ყველა

ონლაინ ლექცია გენდერულ ძალადობაზე

მიმდინარე წლის 2 დეკემბერს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის რეგიონული ოფისის ინიციატივით, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის...

02 დეკემბერი, 2021 სრულად ნახვა

ჟან მონეს მოდული გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სემინარი...

ერასმუს+ ჟან მონეს აქტივობების ფორმატში, 2020 წელს გაიმარჯვა გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილმა ჟან მონეს მოდულმა „აღმოაჩინე...

29 ნოემბერი, 2021 სრულად ნახვა