სილაბუსები

 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპები

ევროპული კავშირის სამართალი

შედარებითი კერძო სამართალი

შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი

შედარებითი საკორპორაციო სამართალი

სამოქალაქო  საპროცესო სამართლი და  სასამარლო პრაქტიკა

საბანკო სამართალი

სადაზღვევო სამართალი

მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი

საერთაშორისო კერძო სამართალი და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

საერთაშორისო ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

მტკიცების პროცესი სამოქალაქო სამართალში

იურიდიული კლინიკა

სამაგისტრო კვლევის პროექტი

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა

სამართლის ფილოსოფია

საქმიანი კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)

აკადემიური წერა იურისტებისთვის

შედარებითი კონსტიტუციონალიზმი

ადმინისტრაციული სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა

ადმინისტრაციული პროცესი და სასამართლო პრაქტიკა

ადამიანის ძირითადი უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები

საგადასახადო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა

პოლიტიკური პარტიების სამართალი

სამოხელეო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა

სახელმწიფოთა ტერიტორიულ-პოლიტიკური ორგანიზაციის მოდელები

მედიასამართალი

განათლების სამართალი

დანაშაულის მოძღვრება

ინდივიდუალური  სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული

სისხლის სამართლის  პროცესი და სასამართლო პრაქტიკა

საერთაშორისო სისხლის სამართალი

ორგანიზებული დანაშაული -კვალიფიკაციის საკითხები

საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული

დაცვის ხელოვნება

მტკიცებითი სამართალი

შედარებითი სისხლის სამართალი

შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი