დაბეჭდილი კრებულები:

22 დეკემბერი, 2014

 

2020 წელი

1. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #18, 2020.
2. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #19, 2020.

 

 2019 წელი

 1. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #17, 2019.


 2018 წელი

 1. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის - „სამეცნიერო კვლევების ჟურნალი (Journal of Scientific Researches)“ ტომი I, #1, ტომი I, #2; 

2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, 2017, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2018;
3. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #15, 2018;
4. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #16, 2018.

 

2017 წელი

 1. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #11, 2017 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2016 წლის 24 ივნისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა); 

2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #11, 2017 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2016 წლის 22 ივნისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესიული სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხულ სამეცნიერო ნაშრომებს).
3. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, 18-19 ნოემბერი, 2016, გორი, საქართველო, 2017;
4. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 27 ოქტომბერი, 2016, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2017;
5. სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შპს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მეოთხე გაერთიანებული საუნივერსიტეტო კონფერენცია „საქართველოს მდგრადი განვითარების პერსპექტივები XXI საუკუნეში“, 17 ივნისი, 2016, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2017.


2016 წელი

1. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #9, 2016;
2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში“, 13-14 ნოემბერი, 2015, გორი, საქართველო, 2016;
3. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია, 11-12 დეკემბერი, 2015, გორი, საქართველო, 2016;
4. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 12 ივნისი, 2015, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2016;
5. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #10;
6. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #11 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2015 წლის 5 ივნისს ჩატარებული წმიდა მღვდელმთავარ ალექსანდრეს (ოქროპირიძე) დაბადებიდან 190-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს);
7. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #12 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2015 წლის 12 ნოემბერს ჩატარებული გიორგი მაჩაბლის დაბადებიდან 130-ე და გარდაცვალებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს);
8. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #13 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2015 წლის 17 ნოემბერს ჩატარებული დიმიტრი მეღვინეთხუცესიშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს);
9. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #14 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2016 წლის 26 თებერვალს ჩატარებული დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს);
10. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #10 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2015 წლის 22 ივლისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა);
11. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #10 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2015 წლის 16 ივლისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესიული სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხულ სამეცნიერო ნაშრომებს).


  2015 წელი

1. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 13 ივნისი, 2014, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2015 (კრებული დაიბეჭდა);
2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #8, 2015 (კრებული დაიბეჭდა);
3. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 28-29 ნოემბერი, 2014, გორი, საქართველო, 2015 (კრებული დაიბეჭდა);
4. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია, 12-13 დეკემბერი, 2014, გორი, საქართველო, 2015 (კრებული დაიბეჭდა);
5. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #8, 2015 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2014 წლის 24 ივლისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა) (კრებული დაიბეჭდა);
6. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #9, 2015 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2015 წლის 17 თებერვალს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა) (კრებული დაიბეჭდა);
7. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #8, 2015 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2014 წლის 22 ივლისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესიული სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხულ სამეცნიერო ნაშრომებს) (კრებული დაიბეჭდა);
8. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #9, 2015 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2015 წლის 12 თებერვალს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესიული სტუდენტების სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხულ სამეცნიერო ნაშრომებს) (კრებული დაიბეჭდა).


2014 წელი

1. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, 2013, გორი, საქართველო, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2014
2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენცია, 3-4 ოქტომბერი, 2013, გორი, საქართველო, 2014
3. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #6, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2013 წლის 04 ივლისს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
4. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #7, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2014 წლის 14 თებერვალს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
5. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #6, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2013 წლის 02 ივლისს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წაკითხულ ნაშრომებისა)
6. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #7, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2014 წლის 12 თებერვალს ჩატარებულ სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხულ სამეცნიერო ნაშრომებსა და ბერდიანსკის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო სტატიების აბსტრაქტებსა და ნაშრომს)
7. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #5, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს ცენტრის მიერ 2013 წლის 15-16 ივნისს ჩატარებული წმინდა ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საქართველო და გარე სამყარო” მასალებს)
8. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #6, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს სამთავისისა და გორის ეპარქიისა და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2013 წლის 4-6 ოქტომბერს ერთობლივად ჩატარებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმიდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის გორის მეხუთე სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს)
9. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #7, 2014 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს ცენტრის მიერ 2014 წლის 22 თებერვალს ჩატარებული დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს)
10. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 15-16 ნოემბერი, 2013, გორი, საქართველო, 2014


2013 წელი

1. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #4, 2012-2013 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2012 წლის 11 ივლისს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
2. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #5, 2013 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2013 წლის 11 თებერვალს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
3. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #4, 2012-2013 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2012 წლის 10 ივლისს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს)
4. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #5, 2013 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2013 წლის 08 თებერვალს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
5. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #4, 2013

 

 2012 წელი

1. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-თურქული ურთიერთობები“, 30 მარტი, 2012, გორი, საქართველო, 2012
2. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #3, 2012 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2012 წლის 24 თებერვალს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
3. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #3, 2012 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2012 წლის 22 თებერვალს ჩატარებულ ა(ა)იპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს)
4. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #3, 2012
5. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, პროფესორ გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამენციერო კონფერენცია (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), 2012
6. მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და ინოვაცია“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, 16 - 18 ნოემბერი, 2012, გორი, საქართველო, 2012


2011 წელი

1. სსიპ–გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობები: წარსული, დღევანდელობა, მომავალი“ (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), 2011
2. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ლელა მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2011
3. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #1, 2011 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2011 წლის 15 თებერვალს ჩატარებულ სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
4. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული #2, 2011 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2011 წლის 17 ივნისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს, გარდა ისტორიის სექციაზე წარმოდგენილი ნაშრომებისა)
5. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #1, 2011 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2011 წლის 11 თებერვალს ჩატარებულ სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს)
6. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული #2, 2011 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს 2011 წლის 27 ივნისს ჩატარებულ სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე წარმოდგენილ სამეცნიერო ნაშრომებს)
7. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #1, 2011
8. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #2, 2011 (შენიშვნა: კრებული მოიცავს სამთავისისა და გორის ეპარქიისა და გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 2011 წლის 28-29 იანვარს ერთობლივად ჩატარებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმიდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის გორის მესამე სამეცნიერო კონფერენციის მასალებს)
9. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია, „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 21 - 22 ოქტომბერი, 2011, გორი, საქართველო, 2011


2010 წელი

1. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 1-2 ოქტომბერი, 2010, გორი, საქართველო, 2010.