სილაბუსები

 

ზოგადი და სასკოლო პედაგოგიკა

განვითარებისა და სწავლის თეორიები

სასწავლო გარემო

საქართველოს განათლების სისტემის რეგულირების საფუძვლები

კლასის მართვა

ინკლუზიური განათლების საფუძვლები

პედაგოგიური ეთიკა

ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა

ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა

ისტორიის სწავლების მეთოდიკა

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა

ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა

გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა

სპორტის სწავლების მეთოდიკა

გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა

რუსული ენის სწავლების მეთოდიკა

პედაგოგიური პრაქტიკა

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

საგანამანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენება სკოლაში

ეფექტური სწავლება სკოლაში (კვლევის მეთოდები)

პედაგოგიური აზროვნების ისტორია