დებულებები

 

უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის დებულება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ადმინისტრაციის დებულება

ბიბლიოთეკის დებულება

დაცვის სამსახურის დებულება

კანცელარიის დებულება

კულტურისა, სპორტის და ახალგაზრდული  ცენტრის დებულება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის  დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

სტუდენტთა კარიერული განვითარების სამსახურის დებულება

ფინანსების  სამსახურის დებულება  

ბიუჯეტირებისა და შესყიდვების სამსახურის დებულება

სამეურნეო სამსახურის დებულება

საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის დებულება