დებულებები

 

უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის დებულება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

ადმინისტრაციის დებულება

ბიბლიოთეკის დებულება

დაცვის ჯგუფის დებულება

კანცელარიის დებულება

კულტურისა და სპორტის ცენტრის დებულება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის  დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

სტუდენტთა სტატისტიკა რეგისტრაციის სამსახურის დებულება

სტრატეგიული განვითარების, საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

ფინანსების  სამსახურის დებულება  

ბიუჯეტირებისა და შესყიდვების სამსახურის დებულება

სამეურნეო სამსახურის დებულება