დებულებები

 

უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის დებულება

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ბიბლიოთეკის დებულება

დაცვის სამსახურის დებულება

კანცელარიის დებულება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის განყოფილების დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახურის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და მხარდაჭერის სამსახურის დებულება

ფინანსების  სამსახურის დებულება  

ბიუჯეტირებისა და შესყიდვების სამსახურის დებულება

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური

საგამოცდო ცენტრის დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის დებულება