ბრძანებები

ლიტერატურული კონკურსისა და ფოტო კონკურსის დებულების დამტკიცება

22 აპრილი, 2016

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ლიტერატურული კონკურსისა და ფოტო კონკურსის ჩატარების დებულებების დამტკიცების შესახებ

პროფესიულ პროგრამებზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტები და...

13 აპრილი, 2016

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხისა და...

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ

13 აპრილი, 2016

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის შესახებ

პროფესიული ტესტირების ვადის განსაზღვრის შესახებ

08 აპრილი, 2016

სსიპ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომა საფეხურზე 2016 წლის გაზაფხულის პროფესიული...

ცვლილება სასწავლო პროცესის ვადის განსაზღვრის შესახებ

06 აპრილი, 2016

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2015-2016 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადის განსაზღვრის შესახებ რექტორის 2015...

პროფესიულ პროგრამებზე აპლიკანტთა მიღებისთვის ადგილების განსაზღვრის...

16 მარტი, 2016

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2016 წლის გაზაფხულის პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიულ საგანმანათლებლო...

კონკურსი ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად

22 თებერვალი, 2016

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის...

სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

03 თებერვალი, 2016

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2015-2016 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2015...

სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

29 იანვარი, 2016

"სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ"...