ცვლილება სასწავლო პროცესის ვადებთან დაკავშირებით

25 დეკემბერი,2020

ბრძანება #1-120,  "სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ" რექტორის 2020 წლის 26 აგვისტოს N1-64 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე