გამოცდების შედეგების გასაჩივრების წესის განსაზღვრის თაობაზე

12 ივლისი,2021

ბრძანება #1-48, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრის  დასკვნითი/დამატებითი გამოცდების შედეგების გასაჩივრების წესის განსაზღვრის თაობაზე